SDH Vítonice na Instagramu

Historie

První písemné záznamy o organizaci nazvané „Hasičský spolek“, která pomáhala spoluobčanům při likvidaci požárů, jsou v kronice obce Vítonice. Od roku 1893 vlastní „Hasičský spolek“ čtyřkolovou vozní stříkačku a jednu berlovku s dostatečným počtem hadic,savic a jiného potřebného nářadí a  výzbroje, jakož i  oděvu pro mužstvo.  Za toto vybavení spolek zaplatil ve třech splátkách 3300 zlatých. Hasičská zbrojnice byla  zpočátku krátkou dobu v  č. 96,  později ve dvoře obecního hostince, č.p.41. Úhrada spolkových vydání a potřeb dala se každý rok z pravidelných dobrovolných příspěvků majitelů nemovitostí ze všech domovních čísel a pokud příjmy nestačily, hradila je zdejší obec sama ze svého rozpočtu.

Počátkem roku 1894 založil pan učitel Jindřich Litera, správce místní školy, spolek pod oficiálním názvem  „Dobrovolná hasičská jednota ve Vítonicích“. Stanovy pod číslem 9459 byly schváleny 22.března  1894. První valná hromada se konala  22. července  1894  při slavnostech založení „Dobrovolné hasičské jednoty ve Vítonicích“. V té době byl starostou obce František Novák č.9, rolník.

Hejtmanství  holešovské  se  skládalo  ze  tří  okresů : Holešov, Bystřice pod Hostýnem a Vizovice.  Podle sčítání lidu v roce 1890 žije ve 121 obcích 71205 obyvatel, z toho většina se zabývá polním hospodářstvím, chovem dobytka a ovocnářstvím. Sbory  okresu Holešov a Bystřice náležely k župě „Střední Moravy“ sbory okresu Vizovice k župě „Dřevnické“. Při valné hromadě župy „Střední Morava“ stěžoval si pan předseda Kalovský  B. na  rozsáhlost stávající župy, nesnadné řízení, daleké  cesty při přehlídkách, protože župa zabírala toho času  okres  přerovský, kojetínský, holešovský a  bystřický. Bylo navrženo zřídit na Holešovsku  samostatnou   župu, protože  v hejtmanství byl  již dostatek hasičských sborů.

První porada všech náčelníků sborů byla svolána do Vítonic na den 22.července 1894 u příležitosti slavností  založení  místního  sboru.  Zde byl také zvolen prozatímní výbor k vypracování župních stanov. Týden na to, 29.července, byly  stanovy při schůzi  konané v Holešově  od všech vyslanců sborů schváleny,podepsány a veleslavnému c.k. moravskému místodržitelství ke schválení zaslány. Dne 13.srpna 1894 byly stanovy schváleny. V září při  první  valné  hromadě v  Mysločovicích byl předsedou   zvolen   Tomsa    František,   učitel   z  Mysločovic, místopředsedou Kvapil Hynek, učitel z Fryštáku,přehlížitelem Fuksa Jan z Rymic. Župa čítala tyto sbory:Holešov,Dřevohostice, Fryšták, Prusinovice, Rymice, Vítonice,    Záhlinice,  Mysločovice. V roce  1895 přistoupily nově založené  sbory  Chomýž, Míškovice, Žákovice a v roce 1896 Býškovice.

Po vzniku Československé  republiky v roce 1918 se změnil obvod a název župy. Vítonice a všechny ostatní sbory soudního  okresu  Bystřice p. H. spadaly do župy Masarykovy č. 49.

V roce  1927 čítal  sbor 20  činných a  90 přispívajících  členů. Starosta  sboru  byl  František Novák  č.5,  náčelník – Valentin Oliva 74,jednatel a první podnáčelník  – Josef  Bělík č.18, druhý podnáčelník  –  František  Pecha

30.  října 1929  byla ze  závodů Čechy pod Kosířem  dovezena do Vítonic dvoukolová motorová stříkačka s motorem o síle 22-26 HP s centrifugálním vícestupňovým čerpadlem o výkonu 1000 l/min., tlaku 14 atm., opatřená z obou stran sacím potrubím a s oboustranně výtlačnými kohoutovými uzávěry. Motor je kapotován, stříkačka je na pneumatikách. Příslušenství: 4 díly savic 2m dlouhé se šroubením, 1 sací koš se smyčkou a karabinou, 3 proudnice, 7 hubic, 9 párů mosazného šroubení, 300 m hadic. Přední povoz kompletní pro 5 mužů se dvěma navijáky.

30. května  1937 pořádal  „Sbor dobrovolných  hasičů ve  Vítonicích“ požární  cvičení a  cvičení  samaritní  stráže první  pomoci III. okrsku. Cvičení se zúčastnily  sbory z Býškovic, Blazic, Žákovic, Horního Újezda  a Vítonic.

V pondělí 7.května  1945 byla obec osvobozena od německých tyranů. Při válečném útoku byla na mnoha místech obce zásahy  dělostřeleckých granátů poškozena obytná stavení, škola,kostel a fara.Stodola Františka Vlasáka č.p.23 po zásahu granátem začala hořet. Hasiči bránili dalšímu šíření požáru za palby pušek a granátů. Sbor se zúčastnil pohřbu padlých ve válečné litici. Padli občané Novák Augustin č.28, Novák Emil č. 88, Hradil Metoděj č.53, Holana František č.112, Augustin Klvaňa č.7, sovětský podplukovník a ruský seržant, který je pochován na místním hřbitově. Jednatel bratr Machač navrhl nechat postavit kříž na hřbitově ruskému vojínu na náklad sborové pokladny. Sbor pořádal národní slavnost a kácení máje,taneční zábava byla v obou hostincích.

Dne 7. prosince  1958 na 66. výroční členské schůzi  ČSPO ve Vítonicích bylo  přijato za členy 9 žen a  24 mužů, bylo ustaveno  jedno družstvo mládeže. Do místní jednoty i do výboru byli zvoleni noví mladí lidé. Předseda – Miloslav Červík, velitel – Ladislav Hlava.

V roce 1960 byla ustanovena tři požární družstva. Velitelem prvního družstva byl zvolen Hlava Ladislav, druhého Severa  Kristián a  velitelkou družstva  žen se stala Ondroušková Ludmila. Školení a výcvik se prováděl společně každou středu večer. Požárníci uspořádali „Hasičský ples“, „Májovou veselici“, hodový  „Výlet“  v lesíku  a  „Kateřinskou  zábavu“. Členové a členky odpracovali 90 brigádnických hodin při žních v místním JZD. Velmi často byla svolávána poplachová cvičení s nasazením techniky.

Požárníci  uspořádali   v  roce  1965   „Maškarní  ples“. Na podzim uspořádali  „Vinobraní“ a  jeho čistý  výtěžek byl  věnován na nové zvony  do místního kostela. Na odlití zvonů byly  použity mosazné části proudnic,šroubení,rozdělovače a vozní stříkačky ruční.V obci byly provedeny preventivní prohlídky obytných domů, JZD, farmy ČSSS. Místní sbor zasahoval při požáru n.p.“Impregna“ v Bystřici p. H. a při povodni v naší obci.

Na  členské schůzi  25. února  1968 bylo  rozhodnuto o  přestavbě požární zbrojnice. Základní organizace si dává žádost  na MNV o přidělení č.p. 12. Původně budova sloužila jako obecní  „býčák“, pak zde byly garáže traktorové stanice a JZD. Podle plánů pro  adaptaci zde bude jedna garáž  pro  motorovou  stříkačku,  garáž  pro  dopravní  vozidlo, klubovna a  místnost pro sklad  materiálu CO. Vedle  budovy požární zbrojnice se postaví  sušák na hadice.

Dne 12. ledna 1969 při VČS byl předsedou ZO SPO zvolen Jaroslav Novák č.  22. Motorová stříkačka byla  poslána na  opravu do Ivanovic. Protože je stříkačka z roku 1929, nejsou na opravu náhradní díly. Okresní inspekce požární ochrany v Kroměříži sboru přidělila novou motorovou stříkačku DS – 16.

V roce 1971  adaptace požární zbrojnice zdárně pokračovala. Sušák na  hadice   ocelové konstrukce   byl  postaven, upraveno  bylo prostranství   před  zbrojnicí   a  postaven  okrasný  plot.

Při reorganizaci okrsků okresu Kroměříž v roce 1975  byla  ZO SPO ve Vítonicích přidělena do okrsku č.10 Podhradní Lhota. Požárníci uspořádali  „Den otevřených  dveří“ v požární zbrojnici, „Požárnický ples“,součinnostní námětové cvičení na objekty družstva

V dubnu  1979  proběhlo  bojové  prověřovací  cvičení  na  budovu kulturního  domu  ve  Vítonicích. Zasahovala  dvě   družstva  VPS Vítonice s technikou DVS 8 – T 805 a DS 16 prakticky s vodou.V červnu  jsme  se  zúčastnili  školního  námětového  cvičení  na sušičku a výrobnu krmiv Libosváry

V roce 1980 byla výzbroj v požárním vozidle T 805 DVS-8  doplněna požární  stříkačkou PS-8, ze které  měli největší  radost členové soutěžního  družstva. Vyčistili ji, natřeli  několika  barvami  a pojmenovali „Kanárek“.Nebudou již muset tahat po soutěžích starou DS – 16, kterou  jsme používali jako  jediní v okrese. Zůstane u nás ve sboru jako historický stroj. Členové požárního  sboru vybudovali překážky pro Sportovní soutěž požárních družstev. Pro štafetu 4 x 100 m domeček,bariéru, kladinu a příčné  břevno.  Pro  požární  útok  s  vodou přenosnou nádrž a elektrické nástřikovací terče. Tím jsme si vytvořili podmínky pro konání soutěží  pro žáky, dorost,  muže i ženy.

I.kolo „Sportovní soutěže požárních družstev“  v roce 1982  uspořádaly Vítonice, žáci se zúčastnili soutěží celoroční hry „Plamen“, starší požárníci soutěže v Bystřici. Školení  a  výcviku  se  zúčastňuje polovina  členů ZO. Zásahové jednotky  se  účastní  námětových  cvičení  v  obci, okrskových i celookresních námětových cvičení a s požární  technikou  také  při automobilové soutěži „Barum rallye“ v cíli etapy ve Chvalčově jako požární hlídka.

V dubnu  1983  nám  „Okresní inspekce požární ochrany“  v  Kroměříži  přidělila novou přívěsnou motorovou stříkačku PPS – 12 R s výkonem 1200 l/min. V přívěsu,ve kterém  je  stroj  uložen,  je  také všechno  technické  vybavení potřebné  k zásahu  u  požáru.

V roce 1987 tvoří členskou základnu organizace 59 mužů, 10 žen, 8 dorostenek, 8 dorostenců  a 12  žáků. Uspořádali jsme  tři taneční zábavy, provedli preventivní prohlídky  v  obci, v JZD a v drobných provozovnách.

V prosinci 1990 na mimořádném sjezdu  v Karviné byl schválen nový název –  „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“,  „Sbor  dobrovolných hasičů Vítonice“.  Členská základna je rozdělena  na členy činné a přispívající.

Hasičský sbor uspořádal v roce 1991 pět tanečních zábav, „Dětský den“,vodění medvěda po návsi.Zúčastnili jsme se oslav osvobození obce, mše  na sv. Floriána,  patrona  hasičů. Zakoupili  jsme  10 akcií „Hasičské vzájemné pojišťovny“ v  hodnotě 11800 Kč. Uspořádali jsme VI.ročník  soutěže „O putovní  pohár  starosty  SDH“, kterého  se zúčastnilo 53 družstev, úspěšné bylo pro nás okresní  kolo soutěže  požárních družstev žen, ve kterém naše ženy zvítězily a postoupily do krajského kola.

Po soutěži následovalo v kulturním domě  vyhodnocení okresní  soutěže  GRAND PRIX a  okresního kola žen. Soutěže se  zúčastnilo asi 500 hasičů. Také družstvo žáků  v  okresním  kole  hry  „Plamen“  ve  Střílkách zvítězilo a v krajském kole v Jihlavě  obsadilo 10. místo. Rovněž dorostenci po vítězství v okrese  skončili v Ivančicích v kraji na 7.místě. Muži  v tomto roce soutěžili  na 19 pohárových soutěžích po celé Moravě.

V květnu  1993 u příležitosti  100 let trvání  „Sboru dobrovolných hasičů ve  Vítonicích“ byla sloužena slavná  mše svatá za  zemřelé bratry hasičského sboru. Slavnostní schůze  v KD se zúčastnilo 56 hasičů  místního  sboru, 65 bratrů hasičů z  okolních sborů a 125  občanů. Při této oslavě byla předána četná ocenění členům sboru. VIII. ročníku soutěže „O putovní pohár starosty SDH“, který byl zařazen do „Velké ceny Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“, se zúčastnilo 40 družstev.

  SDH  uspořádal  v  roce  1994  I.kolo soutěže v požárním sportu okrsku, ve kterém naše družstva mužů a žen zvítězila a postoupila do II.kola V okresním kole v Hulíně ženy vybojovaly I.místo,muži získali II.místo.Další soutěže v okolí absolvovala družstva společně. Mladí hasiči se zúčastnili branného závodu v Trávníku a  Podhradní Lhotě, okresního kola hry „Plamen“ v Koryčanech a mnoho pohárových soutěží.

V roce 1996 udělilo okresní „Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska“ „Sboru dobrovolných hasičů“  ve Vítonicích, který  se výrazně zasloužil o rozvoj dobrovolného   hasičstva, medaili  „Za zásluhy“.

Dne 4. července 1997 na území Moravy začalo vydatně pršet. Za 24 hodin spadlo 150 mm vody a stále pršelo. Voda století se valila z hor a polí potoky do údolí.7.července byl vyhlášen v obci stav ohrožení.Členové hasičského sboru uvolňovali průtok vody pod mosty, kde se zachytily klády,desky i celé stromy a utopená zvířata. Koryta řek Bečvy a Moravy nestačila takové množství vody odvést,tato se rozlila a zaplavila vesnice a města ve svém povodí.Doprava nejezdila. Hasiči pomáhali ze zatopených domů stěhovat zařízení a nábytek,zachraňovali domácí zvířata.Pod vodou bylo 22 rodinných domů, škola a Kulturní dům. Voda stále stoupala, valila se přes most u školy, po kterém už jezdily jen těžké nákladní automobily.Hasiči chodili po silnici po pás ve vodě, museli být uvázaní, aby je voda neodnesla. Po opadnutí vody prováděli čerpání,čištění a dezinfekci studní.Rodinný domek č.102 voda tak podemlela,že se zřítil. Dne13.července odjíždí zásahová jednotka s technikou Avia DVS 12 ve složení Novák František č.37, Marek Bartošek, Valenta Milan, Severa František a Hradil Květoslav do Kroměříže pomoci zatopenému okresnímu městu. Všem hasičům a občanům, kteří pomáhali při povodních, při  odstraňování následků a škod zaslal ředitel HZS poděkování.

Okresní kolo hry Plamen v roce 1998 uspořádali hasiči ve Vítonicích. Požární útok,štafeta dvojic a „džberovky“ proběhly na hřišti za školou, požární útok  CTIF a překážkové běhy na velkém hřišti. Podzimního branného závodu se žáci  a dorostenci zúčastnili v Prusinovicích. Žáci soutěžili v devíti pohárových soutěžích v okolí. Muži nás reprezentovali v Rajnochovicích na okrskovém kole a v osmi pohárových  soutěžích. Uspořádali jsme  „Hasičský ples“, dvě taneční zábavy, sběr kovového odpadu, XIII.ročník soutěže „O putovní pohár starosty SDH“, kterého se zúčastnilo 29 družstev,zúčastnili jsme se oslavy sv.Floriána a oslav osvobození. U dopravního vozidla Avia jsme provedli celkovou opravu nástavby včetně obnovy laku. V soutěžním stroji PS 12 byl motor nahrazen novým s obsahem 1500 cm, byla zakoupena sada soutěžních hadic a savic.

V roce 2002 založili vedoucí mladých hasičů v naší oblasti „Středomoravský pohár mládeže“. Ve výboru pro stanovení pravidel soutěže je za SDH Vítonice Bělík Josef ml.Dále jsou ve výboru SDH Komárno, Racková, Rychlov, Sazovice, Bochoř, Pravčice, Prusinovice, Ludslavice, Hostišová, Soběchleby, Tečovice.

Také pořadatelé pohárových soutěží mužů a žen založili na první schůzi ve Vítonicích „Podhostýnskou hasičskou ligu“, do které jsou zařazeny soutěže  SDH Počenice, Rychlov, Bořenovice, Dobrotice, Přílepy, Loukov, Medlov, Brusné, Pravčice, Záhlinice a SDH Vítonice, který v přípravě pravidel zastupuje Novák Vít č.142.

Členové sboru se zúčastnili slavnostního průvodu do chrámu svatého Cyrila a Metoděje a mše svaté, při které jsme drželi čestnou stráž při svěcení praporu a znaku obce Vítonice.Po náboženských obřadech následoval průvod obcí do Kulturního domu. Po slavnostní schůzi obce jsme seznámili hosty z SDH Vítonice u Znojma a Blažejovice – Vítonice u Benešova s naší požární zbrojnicí a technikou, s našimi Vítonicemi a s naší slivovicí.

V květnu 2003  uspořádali vítoničtí hasiči oslavy   110. výročí založení „Sboru dobrovolných hasičů ve Vítonicích“ a křtění praporu  SDH Vítonice, které se budou konat dne 4.května 2003.

Život vítonických hasičů za 110 let trvání jejich hasičského sboru byl velmi pestrý a bohatý na události, při nichž mnohdy rozhodovala nesmírná obětavost, odvaha a nezištná pomoc bližnímu.

Při psaní historie našeho hasičského sboru jsem cítil velkou zodpovědnost za to, abych zaznamenal všechny důležité události co nejpřesněji tak, abych je mohl s čistým svědomím předat vám všem i příštím generacím našich hasičů.

Děkuji z celého srdce všem bratrům hasičům i občanům Vítonic, kteří přispěli svými vzpomínkami i cennými materiály ke zdárnému dokončení mé práce….

     František Zaorálek, autor